Homepage > Kwaliteit

KWALITEIT HOOG IN 'T VAANDEL

Visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid

Algera Fysiotherapie stelt de behoeftes en wensen van de patiënten centraal. Vanuit deze optiek besteden wij veel aandacht aan het voortdurend toetsen en verbeteren van de door ons geleverde kwaliteit. Daarnaast is er voortdurend aandacht voor het verhogen van de efficiency en het blijvend voldoen aan wet- en regelgeving. Als randvoorwaarde hierbij geldt, dat er een gemeenschappelijk kwaliteitsbewustzijn onder alle medewerkers bestaat.

Om structuur aan te brengen in bovenstaande activiteiten is er een kwaliteitsmanagementsysteem op schrift gesteld en ingevoerd dat voldoet aan de eisen zoals gesteld in het HKZ-certificatieschema Fysiotherapiepraktijken. Het kwaliteitsbeleid vormt mede de basis voor de uitvoering van het algemeen beleid.

 

Klik hier voor de klachtenregeling van Algera Fysiotherapie

 

De belangrijkste pijlers waarmee invulling wordt gegeven aan het kwaliteitsbeleid zijn:

 

 • Samenwerking

  Algera Fysiotherapie is aangesloten bij FYSIZ (Fysiotherapeutische Samenwerking In Zorg). Dit is een professioneel netwerk van fysiotherapiepraktijken die samenwerken op het gebied van kennis- en kwaliteitsontwikkeling, bedrijfsvoering en de positie op de markt. Om zorg voor patiënten naar een hoger plan te brengen. www.Fysiz.nl

   

  binnen het gezondheidscentrum werken we samen met alle overige disciplines die er aanwezig zijn. Dit zijn twee huisartsenpraktijken, cesartherapie, diëtiste, psycholoog, verloskundige en een podotherapeut. www.gezondheidscentrumoranje-nassau.nl

 • Scholing

  Kwaliteitsverbetering staat of valt met de beheersing van de professie zelf. Het methodisch-technisch handelen omvat alle basisvaardigheden van de fysiotherapeut. Alle fysiotherapeuten hebben het traject van verplichte scholing doorlopen en zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF. Daarnaast hebben wij gekozen voor een zo breed mogelijke nascholing. Niet voor iedereen dezelfde scholing maar gespecialiseerd in de richting die de fysiotherapeut wil, en de richting die de praktijk in wil gaan.

 • Protocollen

  In het kwaliteitsbeleid vormt het ontwikkelen van protocollen voor specifieke doelgroepen een belangrijk speerpunt. Vanuit het KNGF zijn een aantal protocollen ontwikkeld. Daarnaast ontwikkelt Algera Fysiotherapie eigen protocollen in samenwerking met andere Fysiz praktijken. De protocollen vormen een referentiekader voor het methodisch-technisch handelen.

 • Kwaliteitsdeelsystemen

  In een IOF (Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie) wordt buiten de muren van de praktijk het vak met collega's besproken. Basis van de inhoud van dit overleg wordt gevormd door de zogeheten kwaliteitscyclus: normeren, meten, evalueren, verbeteren, controleren door middel de toepassing van kwaliteitsdeelsystemen en instrumenten. Binnen de praktijk merkt u dat aan het onderzoek, de vragenlijsten, de metingen en evaluatiemomenten. Hierdoor wordt het inzichtelijk voor u als patiënt en voor uw fysiotherapeut hoe de behandeling vordert. De kwaliteitscyclus is een belangrijk instrument om de kwaliteit van uw behandeling te waarborgen.

 • Kwaliteitsbewaking

  De praktijkhouders hebben zich tot taak gesteld er op toe te zien dat het door haar geformuleerde kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen bekend zijn bij de medewerkers. De praktijkhouder is tevens kwaliteitsmanager met als taak te zorgen dat het vastgelegde kwaliteitsmanagementsysteem wordt beheerd zodat het systeem passend voor de praktijk is, voldoet aan de eisen gesteld in het HKZ-certificatieschema voor Fysiotherapiepraktijken en de actuele situatie weergeeft.


  Het beleid van de praktijk is tevens gericht op het voortdurend verbeteren van de functionaliteit van het onderhavige kwaliteitsmanagementsysteem. In de praktijk bieden wij verantwoorde en doelgerichte zorg aan de patiënten. Aan de hand van de genoemde pijlers van het Kwaliteitsprogramma Fysiotherapie worden jaarlijks meetbare doelstellingen (zo nodig voorzien van een actieplan) geformuleerd die er toe bijdragen dat de kwaliteit van de zorg in onze praktijk zo optimaal mogelijk wordt gegarandeerd. De resultaten worden jaarlijks geëvalueerd (middels de beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem) en getoetst aan de geformuleerde (kwaliteits-)doelstellingen.

   

  Via de beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt aan het eind van een werkjaar door de praktijkhouders in overleg met alle medewerkers getoetst of de doelstellingen voor dat jaar daadwerkelijk zijn gerealiseerd. In het kwaliteitsjaarverslag wordt verantwoording afgelegd voor het kwaliteitsbeleid en de doelstellingen.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem dan contact op met:

Algera fysiotherapie
Nassaustraat 45 2161 RJ Lisse
Tel: 0252-426338

info@algerafysiotherapie.nl

HOMEPAGE

ALGERA FYSIOTHERAPIE Gezondheidscentrum Oranje-Nassau

HOMEPAGE